Revize spalinové cesty se provádí

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Revize komínu je posouzení spalinové cesty, při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší.

Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem  z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny – všeobecné požadavky).

Výpočet spalinové cesty

Ověřuje, zda návrh nové či stávající spalinové cesty vyhovuje bezpečnému a plynulému odvodu spalin do volného ovzduší. Potřebujeme komínový tah (ten je závislý na rozdílu teplot a účinné výšce), musí mít dostatečný průměr/průřez aby vyprodukované spaliny byl schopen odvést a zároveň takovou dimenzi aby zabezpečil dostatečnou rychlost proudění – optimum je min. 0,5 m/s max 5m/s. Při stavbě nového komína je problém průměru komínové vložky, (stále zažitý používaný průměr DN 200 mm je pro řadu spotřebičů menších výkonů nevhodný.)